Iskolánk története
 
 
 
 
 
Iskolánk múltjának időbeli keresésekor 1736-ból való az adat, amely említi a solymári iskolamestert - ludimagistert, aki valószínűleg a betelepített német lakossággal együtt érkezett. Betűvetésre tanította a gyerekeket és meghatározó volt a szerepe a török pusztítás után újratelepült Solymár kultúrájának megalapozásában.
            A tanügy első törvényi szabályozása, amelynek alapja az 1777-ben, Bécsben Mária Terézia által megjelentetett Ratio Educationis volt, meghatározta iskolánk életét is. A tanítói és kántori tevékenység szorosan összetartozott. Az 1847-es tanfelügyeleti látogatás 245 tanköteles gyermekről számol be. A főtanító Körbl Károly sokoldalúságát jelzi ama gyümölcsfajták nemesítése is, amelyek a XX. század elején már a lakosság fő jövedelmét képezhették.
            A korábban megépült iskola a növekvő létszám miatt szűknek bizonyult. Így   Pillmann bíró "kiharcolta", hogy az egy tanerős német nyelvű felekezeti iskola szempontjait is figyelembe véve Solymárnak magyar tannyelvű állami iskolája legyen.
            Az 1903/1904-es tanévben nyílt meg az iskola (a mai központi )A (épület elődje). Az igazgató Werner Jenő volt. A tanítók: Stich Gyula, Mikula János, Petróthy Ida, Jablonkay Mária és Orbán Mária voltak. Újításként bevezették a kertészeti szakoktatást is.
            Az iskolát a legnagyobb megpróbáltatás 1944 végén érte. Előbb német katonákat szállásoltak be itt, majd az orosz hadifoglyok gyűjtőhelye volt. Csak 1951-re sikerült a berendezést pótolni. Nagy megrázkódtatást jelentett a német származású lakosok egy részének kitelepítése 1946-ban. Osztályok néptelenedtek el, amit az akkori anyakönyvek is tükröznek.
            A falu fejlődése, a növekvő gyermeklétszám tette szükségessé az iskola átépítést,amely 1970-ben készült el. Ezt követte 1978-ban a "B" épületre történt emeletráépítés, amelyet 1982-83-ban az ?A? épülethez csaltalkozó tornaterem-építés követett. A tanulók létszáma ekkor már meghaladta a 800 főt.
            Az érdi zeneiskola kihelyezett tagozatának átvételével iskolánk a komplex intézmény részeként önálló zeneiskolával bővült az 1991/92-es tanévben.
            1991. május 24-én a solymári hagyományokhoz, régészeti emlékekhez kapcsolódva iskolánk felvette a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Zeneiskola nevet. A névválasztásnál a solymári hagyományok, Mátyás király példája, nemzetmegtartó ereje, a reneszánsz kultúra, a tudományok, művészetek megbecsülése és a humanizmus értékrendje voltak a meghatározóak.
            A zeneiskolai oktatás mellett a magyar és nemzetiségi tánckultúra értékei is kiemelkedő szerepet játszanak. Az utóbbi években igény van a modern és standard táncok oktatására is. A művészeti oktatásban kézművesek, színjátszó csoportok is tevékenykednek. A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola elnevezés arra is utal, hogy iskolánk az alapképzés mellett sokoldalú feladatot lát el, Solymár Nagyközség Önkormányzata egy komplex intézményt tart fenn.
Iskolánk életében kiemelten fontosak  a német nemzetiségi hagyományok,
A német kapcsolatok mellett természetesen gondot fordítunk a nemzeti tudat erősítésére is. Osztályaink, nevelőink kapcsolatokat létesítenek a külföldön élő magyarság képviselőivel, kirándulásaikon felkeresik a környező országok magyar vonatkozású nevezetességeit is.
Az utóbbi években az önként jelentkező felső tagozatos tanulók számára angliai tanulmányi kirándulásokat is szerveztünk, támogatjuk az Európai Unió országaihoz fűződő kapcsolatokat.
Leendő első osztályosaink szülei legalább 5 általunk meghirdetett tanítási modell (program) alapján választhatnak.
Így kerül meghirdetésre az általános tantervű, a kéttannyelvű (német), az angol-informatika, a testnevelés, illetve az ének-zene tagozatok választható modelljének lehetősége, biztosítva azt is, hogy szülői igény alapján csak a 4.osztálytól kerüljön sor idegennyelv(ek) tanulására. A szülők döntése alapján az első három modell vált általánossá.
8. osztályt befejezett tanulóink középiskolai eredményeiről évek óta statisztikát készítünk. Egyértelmű a többség eredményes helytállása. Sikeresen szerepelnek tanulóink a különböző iskolai, területi, megyei, országos tanulmányi, kulturális és sportversenyeken is.
Az iskola pedagógusai kiemelt gondot fordítanak a felzárkóztatására. Felzárkóztató pedagógusok, logopédusok, pszichológus, gyógytestnevelő, gyermekvédelmi felelős segítik ezt a tevékenységet. A napközis ellátást (1-5. évfolyam), az étkezést igény szerint biztosítjuk. A felső tagozaton lehetőség van tanulószoba szervezésére.
            A tehetséggondozás is kiemelt feladatunk. Nyolcadikosaink közül egyre többen tesznek eredményes nyelvvizsgát.
Hagyomány nálunk a Hunyadi díj, melyet titkos szavazás után a legjobb tanuló vagy közösség kap meg.
A művészeti oktatást számos szakköri lehetőség, osztály és iskolai kirándulás egészíti ki.
Az országos monitoring méréseken, az OKÉV (Országos Közoktatási Értékelési Vizsgaközpont) által végzett országos méréseken is eredményesen szerepelt iskolánk. Iskolai szinten sikeresen fejeztük be a "Comenius 2000" II. Minőségfejlesztő programot.
            A Diákönkormányzat, a Szülői Munkaközösség, az Iskolaszék biztosítják a jogos érdekvédelmet.
A Corvinus Alapítvány anyagilag is támogatja iskolánk oktató-nevelő munkáját. Minden tanév elején ( egyeztetés után ) készül el a hagyományos Szülői Tájékoztató, amely a feladatokon túl a programokról, ünnepségeinkről, a szünetekről, a szakköri, sportköri és egyéb tudnivalókról, tájékoztatja a szülőket, tanulókat.
            Rendezvényeink, ünnepségeink magas színvonalúak, jelentős a szerepünk a község kulturális életében is.
2002-ben önkormányzati beruházással elkészített tetőtérbeépítésű, felújított és esztétikailag is gyönyörű új A épület (Templom tér 26.) megteremtette a minőségi fejlődés tárgyi feltételeit.
A tervekben szereplő B épület felújításával együtt hosszú távon biztosíthatja a XXI. századi elvárásoknak megfelelő alapfokú oktató-nevelő munka feltételeit Solymáron. A további tevékenység és a fejlődési lehetőségek elsősorban az állami támogatástól, az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függnek.
 
 

 

 

                                 

 

 


Vissza